Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL nr. 37/2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII din cadrul Școlii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău, în anul scolar 2021-20222021/09/29
HCL nr. 36/2021privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău în anul școlar 2021-20222021/09/29
HCL nr. 35/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Impreuna la scoala”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul ProgramuluiOperațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 20202021/09/22
HCL nr. 34/2021privind adoptarea bugetului local rectificat III pe anul 20212021/09/22
HCL nr. 33/2021privind infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului depus in cadrul Programului operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine,2021/08/24
HCL nr. 32/2021PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR. 41/04.12.2020 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2021/08/24
HCL nr. 31/2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului „Împreună la Școală”în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)2014-2020.2021/08/24
HCL nr. 30/2021privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința Consiliului Local din data de 24.08.20212021/08/24
HCL nr. 29/2021pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 20212021/08/16
HCL nr. 28/2021privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II pe anul 20212021/08/16
HCL nr. 27/2021privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acestea și prefect, precum și între autorităţile publice comunale și autorităţile publice judeţene2021/08/16
HCL nr. 26/2021privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie2021/08/16
HCL nr. 25/2021privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor biodegradabile, în comuna Posta Câlnău, județul Buzău2021/07/15
HCL nr. 24/2021pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului de functionare privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza Comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2021/07/15
HCL nr. 22/2021privind încheierea unui contract/parteneriat de colaborare cu Organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii nr. 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018. privind acoperirea costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale si aprobarea tarifului de acoperire a costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale2021/06/24
HCL nr. 21/2021privind aprobarea Regulamentului de acordarea a sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Posta Câlnău, unităţilor de cult din Comuna Posta Câlnău aparţinând cultelor religioase recunoscute din România2021/05/25
HCL nr. 20/2021privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV pe anul 20202021/05/25
HCL nr. 19/2021privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I pe anul 20212021/05/25
HCL nr. 18/2021privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele consiliului local al comunei Poșta Câlnău din lunile mai, iunie, iulie, 2021.2021/05/25
HCL nr. 17/2021privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6%2021/04/16
HCL nr. 16/2021privind utilizarea excedentul anului 2020 sursa E prin preluarea ca venit la bugetul local2021/04/16
HCL nr. 15/2021privind utilizarea unor sume din excedentul anului precedent2021/04/16
HCL nr. 14/2021privind adoptarea bugetului local initial pe anul 20212021/04/16
HCL nr. 13/2021privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a drumului sătesc situat în satul Aliceni, punct Stație Apa -Fundătura Arțarului, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/03/26
HCL nr. 12/2021privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în Consiliul de Administrație și în Comisiile cu caracter permanent, funcționale la nivelul Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău2021/03/26
HCL nr. 11/2021privind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul județean de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău și a programului pentru cursele regulate de transport persoane, cu valabilitate până la data de 31.12.2021.2021/03/26
HCL nr. 10/2021privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din Serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local2021/03/26
HCL nr. 9/2021privind neasumarea responsabilității organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziția produselor si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 la nivel local2021/03/26
HCL nr. 8/2021privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a unor drumuri de sătești în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/02/25
HCL nr. 7/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutivși Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Poșta Câlnău este membru asociat2021/02/25
HCL nr. 6/2021privind aprobarea modificării și completării Organigramei şi Statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local2021/02/25
HCL nr. 5/2021privind aprobarea indicatorilor proiectului “REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU JUDEȚUL BUZĂU”2021/01/21
HCL nr. 4/2021privind alegerea președintelui de ședință pentruședințele consiliului local al comunei Poșta Câlnău din lunile februarie, martie, aprilie 20212021/01/21
HCL nr. 3/2021pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 20202021/01/21
HCL nr. 2/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/01/21
HCL nr. 1/2021privind aprobarea Programului de Achizitii Publice al comunei Posta Câlnău pentru anul 20212021/01/21
HCL 52/2020Privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activitatii administrative2020/12/16
HCL 51/2020privind organizarea rețelei unităților de îlvățământ preuniversitar de stat pentr anul școlar 2021-20222020/12/16
HCL 50/2020pentru aprobarea alocarii unei sume de la bugetul propriu al comunei Poșta Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Craciun2020/12/16
HCL 49/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru lunile: martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2020,2020/12/16
HCL 48/2020privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Comuna Poșta Câlnău, în anul 20212020/12/16
HCL 47/2020privind adoptarea bugetului local rectificat XI pe anul 20202020/12/16
HCL 46/2020privind aporobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în comuna Posta Câlnau, judeţul Buzau, pentru anul 2021 in aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2020/12/11
HCL 45/2020privind,,Aprobarea de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021”2020/12/11
HCL 44/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului„Consolidarea capacității unităţii de învăţământ Școala Gimnazială „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău în vederea gestionării crizei COVID – 19”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 20202020/12/11
HCL 43/2020privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Belu Ionuț Adrian, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău2020/12/04
HCL 42/2020privind aprobarea contului de executie pe trimestrul III pe anul 20202020/12/04
HCL 41/2020PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVIL DE INVESTIȚII „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2020/12/04
HCL 40/2020privind alegerea Viceprimarului comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău2020/11/12
HCL 39/2020privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău, ca urmare a constituirii noului Consiliu Local Poșta Câlnău în data de 23.10.2022020/11/12
HCL 38/2020privind alegerea Președintelui de ședintă al Consiliului local alComunei Poșta Câlnău pentru ședințele din lunile noiembrie 2020 – ianuarie 20212020/11/12
HCL 37/2020privind: aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finanțat prin Masura 7.2 al comunei Poșta Câlnău, proiect intitulat „MODERIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA POSTA CILNAU, JUDETUL BUZAU”2020/10/15
HCL 36/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IX pe anul 20202020/10/15
HCL 35/2020privind modificarea  HCL nr.32/14.08.2020 privind    implementarea proiectului  „Înființare  distribuție  gaze  naturale în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2020/08/26
HCL 34/2020privind aprobarea  bugetului  rectificat nr.IX pe anul 2020.2020/08/26
HCL 33/2020privind aprobarea bugetului rectificat nr.VIII pe anul 20202020/08/14
HCL 32/2020privind implementarea proiectului „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2020/08/14
HCL 31/2020privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I si II pe anul 20202020/07/10
HCL 30/2020pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 20202020/07/10
HCL 29/2020privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 20202020/07/10
HCL 28/2020privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Poșta Câlnău2020/07/10
HCL 27/2020privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire baza sportiva TIP 1, sat Potârnichești, comuna Poșta Câlnău,T78, P849, județul Buzău ”2020/07/10
HCL 26/2020privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău2020/07/10
HCL 25/2020privind adoptarea bugetului local rectificat VII pe anul 20202020/07/10
HCL 24/2020privind alegerea președintelui de ședință pentruședințele consiliului local al comunei Poșta Câlnău din lunile iulie, august și septembrie 2020.2020/06/12
HCL 23/2020pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2020/06/12
HCL 22/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IV pe anul 20202020/06/12
HCL 21/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Poșta Câlnăueste membru asociat2020/05/13
HCL 20/2020privind adoptarea bugetului local rectificat III pe anul 20202020/05/13
HCL 19/2020rivind aprobarea alocării unor sume necesare sprijinirii unităților de învățământ pentru completarea dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet (tablete) în funcție de nevoile identificate de directorul unităților școlare situate pe raza U.A.T. Poșta Câlnău .2020/05/13
HCL 18/2020privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă şi serviciului public de salubrizare ale comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, de către operatorii serviciilor publice„SERVICIUL APA CANALIZARE POŞTA-CÂLNĂU ” şi „SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”2020/05/13
HCL 17/2020privind adoptarea bugetului local rectificat II pe anul 20202020/04/28
HCL 16/2020privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%2020/04/28
HCL 15/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna FEBRUARIE 20202020/04/28
HCL 14/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău2020/04/28
HCL 13/2020privind aprobarea contului de executie pe anul 20192020/02/19
HCL 12/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna decembrie 20192020/02/19
HCL 11/2020privind modificarea HCL nr. 5/30.01.2020 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern2020/02/19
HCL 10/2020privind modificarea HCL nr.4/2020 pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/02/19
HCL 9/2020privind adoptarea bugetului local initial pe anul 20202020/02/19
HCL 8/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna decembrie 20192020/01/30
HCL 7/2020privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile februarie, martie, aprilie 20202020/01/30
HCL 6/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistență Medicală Comunitară la nivelul comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau și aprobarea Planului anual privind asistența medicală comunitară pentru anul 20202020/01/30
HCL 5/2020privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern2020/01/30
HCL 4/2020pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/01/30
HCL 3/2020privind infiintarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ TIP V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă2020/01/10
HCL 2/2020pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 20192020/01/10
HCL 1/2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din Serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local2020/01/10

Arhiva Hotărâri ale Consiliului local al comunei Poșta Câlnău 2010 – 2019

Comments are closed.