Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect HCL 40/2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII din cadrul Școlii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău, în anul scolar 2021-20222021/09/24
Proiect HCL 39/2021privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău în anul școlar 2021-20222021/09/24
Proiect HCL 38/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Impreuna la scoala”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 20202021/09/21
Proiect HCL 36/2021privind adoptarea bugetului local rectificat III pe anul 20212021/09/14
Proiect HCL 34/2021privind infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului depus in cadrul Programului operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine,2021/08/23
Proiect HCL 33/2021PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR. 41/04.12.2020 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2021/08/23
Proiect HCL 33/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Impreuna la scoala”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 20202021/08/23
Proiect HCL 32/2021privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința Consiliului Local din data de 24.08.20212021/08/23
Proiect HCL 31/2021pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 20212021/08/05
Proiect HCL 30/2021privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II pe anul 20212021/08/05
Proiect HCL 29/2021Privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acestea și prefect, precum și între autorităţile publice comunale și autorităţile publice judeţene2021/08/05
Proiect HCL 28/2021Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie, 20212021/08/05
Proiect HCL 27/2021privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor biodegradabile, în comuna Posta Câlnău, județul Buzău2021/07/06
Proiect HCL 26/2021pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului de functionare privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza Comunei Poșta Câlnău, județul Buzău2021/07/06
Proiect HCL 24/2021privind încheierea unui contract/parteneriat de colaborare cu Organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii nr. 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018. privind acoperirea costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale si aprobarea tarifului de acoperire a costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale2021/06/17
Proiect HCL 23/2021privind aprobarea Regulamentului de acordarea a sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Posta Câlnău, unităţilor de cult din Comuna Posta Câlnău aparţinând cultelor religioase recunoscute din România2021/05/17
Proiect HCL 22/2021privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV pe anul 20202021/05/17
Proiect HCL 21/2021privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I pe anul 20212021/05/17
Proiect HCL 20/2021Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 20212021/05/17
Proiect HCL 19/2021privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6%2021/04/06
Proiect HCL 18/2021privind utilizarea excedentul anului 2020 sursa E prin preluarea ca venit la bugetul local2021/04/06
Proiect HCL 17/2021privind utilizarea unor sume din excedentul anului precedent2021/04/06
Proiect HCL 16/2021privind adoptarea bugetului local initial pe anul 20212021/04/06
Proiect HCL 14/2021privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei a drumului satesc situat in satul Aliceni, punct Statie Apa-Fundatura Artarului, comuna Posta Calnau, jud. Buzau2021/03/17
Proiect HCL 13/2021privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Posta Calnau in Consiliul de Administratie si in Comisiile cu caracter permanent functionale la nivelul Scolii Gimnaziale „Constantin Ivanescu” Posta Calnau2021/03/17
Proiect HCL 12/2021privind aprobarea statiilor publice pentru traseele din prograul judetean de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Posta Calnau, jud. Buzau2021/03/17
Proiect HCL 11/2021privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local2021/03/17
Proiect HCL 10/2021privind neasumarea responsabilității organizarii și derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023, la nivel local2021/03/17
Proiect HCL 9/2021privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei a unor drumuri sătești în comuna Posta Câlnau, judetul Buzău2021/02/17
Proiect HCL 7/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutivși Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Poșta Câlnău este membru asociat2021/02/17
Proiect HCL 6/2021privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local2021/02/17
Proiect HCL 5/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2021/01/20
Proiect HCL 4/2021Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile februarie, martie, aprilie 20212021/01/12
Proiect HCL 3/2021pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 20202021/01/12
Proiect HCL 2/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2021/01/12
Proiect HCL 1/2021Privind aprobarea Programului de Achizitii Publice al comunei Posta Câlnău pentru anul 20212021/01/12
Proiect HCL 53/2020Privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activitatii administrative2020/12/16
Proiect HCL 52/2020privind organizarea rețelei unităților de îlvățământ preuniversitar de stat pentr anul școlar 2021-20222020/12/15
Proiect HCL 51/2020pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al comunei Poșta Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Crăciun2020/12/15
Proiect HCL 50/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 20202020/12/15
Proiect HCL 49/2020privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Comuna Posta Câlnau ,în anul 20212020/12/10
Proiect HCL 48/2020privind adoptarea bugetului local rectificat XI pe anul 20202020/12/10
Proiect HCL 47/2020privind aporobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în comuna Posta Câlnau, judeţul Buzau, pentru anul 2021 in aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2020/12/09
Proiect HCL 46/2020Privind ,,Aprobarea de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021”2020/12/09
Proiect HCL 45/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Consolidarea capacității unităţii de învăţământ Școala Gimnazială „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău în vederea gestionării crizei COVID – 19”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 20202020/12/09
Proiect HCL 44/2020PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVIL DE INVESTIȚII „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2020/12/02
Proiect HCL 43/2020privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Belu Ionuț Adrian, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău2020/11/16
Proiect HCL 40/2020privind alegerea Viceprimarului comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău2020/11/09
Proiect HCL 39/2020privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Poșta Câlnău, ca urmare a constituirii noului Consiliu Local Poșta Câlnău în data de 23.10.20202020/11/09
Proiect HCL 38/2020privind alegerea Președintelui de ședintă al Consiliului local al Comunei Poșta Câlnău pentru ședințele din lunile noiembrie 2020 – ianuarie 20212020/11/09
Proiect HCL 37/2020privind: aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finanțat prin Masura 7.2 al comunei Poșta Câlnău, proiect intitulat „MODERIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA POSTA CILNAU, JUDETUL BUZAU”2020/10/08
Proiect HCL 35/2020privind modificarea  HCL nr.32/14.08.2020 privind    implementarea proiectului  „Înființare  distribuție  gaze  naturale în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”2020/08/25
Proiect HCL 34/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IX pe anul 20202020/08/25
Proiect HCL 33/2020privind adoptarea bugetului local rectificat VIII pe anul 20202020/08/06
Proiect HCL 32/2020privind implementarea proiectului „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”2020/08/06
Proiect HCL 31/2020privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I si II pe anul 20202020/07/01
Proiect HCL 30/2020pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 20202020/07/01
Proiect HCL 29/2020privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 20202020/07/01
Proiect HCL 28/2020privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Poșta Câlnău2020/07/01
Proiect HCL 27/2020privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire baza sportiva TIP 1, sat Potârnichești, comuna Poșta Câlnău, T78, P849, județul Buzău ”2020/07/01
Proiect HCL 26/2020privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău2020/07/01
Proiect HCL 25/2020privind adoptarea bugetului local rectificat VII pe anul 20202020/07/01
Proiect HCL 24/2020Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile iulie, august, septembrie 20202020/06/05
Proiect HCL 23/2020pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău2020/06/05
Proiect HCL 22/2020privind adoptarea bugetului local rectificat IV pe anul 20202020/06/05
Proiect HCL 21/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Poșta Câlnăueste membru asociat2020/05/08
Proiect HCL 20/2020privind adoptarea bugetului local rectificat III pe anul 20202020/05/07
Proiect HCL 19/2020privind aprobarea alocării unor sume necesare sprijinirii unităților de învățământ pentru completarea dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet (tablete) în funcție de nevoile identificate de directorul unităților școlare situate pe raza U.A.T. Poșta Câlnău .2020/05/07
Proiect HCL 18/2020privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă şi serviciului public de salubrizare ale comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, de către operatorii serviciilor publice„SERVICIUL APA CANALIZARE POŞTA-CÂLNĂU ” şi „SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”2020/05/07
Proiect HCL 17/2020privind adoptarea bugetului local rectificat II pe anul 20202020/04/24
Proiect HCL 16/2020privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%2020/04/24
Proiect HCL 15/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna februarie 20202020/04/24
Proiect HCL 14/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău2020/04/24
Proiect HCL 13/2020privind aprobarea contului de executie pe anul 20192020/02/13
Proiect HCL 12/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna ianuarie 20202020/02/13
Proiect HCL 11/2020de modificare a HCL nr.5/30.01.2020 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern2020/02/13
Proiect HCL 10/2020de modificare a HCL nr.4/2020 pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/02/13
Proiect HCL 9/2020privind adoptarea bugetului local initial pe anul 20202020/02/13
Proiect HCL 8/2020privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna decembrie 20192020/01/23
Proiect HCL 7/2020Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile februarie, martie, aprilie 20202020/01/23
Proiect HCL 6/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistență Medicală Comunitară la nivelul comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau și aprobarea Planului anual privind asistența medicală comunitară pentru anul 20202020/01/23
Proiect HCL 5/2020privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern2020/01/23
Proiect HCL 4/2020pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 20202020/01/23
Proiect HCL 3/2020privind infiintarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ TIP V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă2020/01/07
Proiect HCL 2/2020pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 20192020/01/07
Proiect HCL 1/2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local2020/01/07

Comments are closed.